زمان گذشته استمراری را نیز می‌توان در ساختار مجهول به کار برد، این ساختار به امور جاری در گذشته اشاره خواهد کرد و ساختار فعل آن به شکل زیر خواهد بود:

Be (was / were) + Being + Past Participle

مثال برای مجهول گذشته استمراری

  • The students were being taught how to write good essays.
  • By the time I got back to my car, it was being taken away.
  • I went for lunch while my car was being fixed.
  • We bought our house while it was being built.