برای پرسیدن سوال باورت میشه در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح و ساختار  ?would you believe it استفاده کرد.