معرفی دوره تربیت مدرس انگلیسی

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی (یا همان دوره TTC) یک دوره ترکیبی عملی / نظری است و هدف اصلی آن ارائه مهارت های تئوریک و عملی مورد نیاز مدرسان زبان انگلیسی در سطوح مختلف است.

پیش‌نیاز شرکت در دوره تربیت مدرس انگلیسی

پیش نیاز اصلی مورد نیاز برای شرکت در دوره تربیت مدرسی تسلط بر زبان انگلیسی در سطح B2 مقیاس CEFR و یا بالاتر است. به عبارت دیگر داوطلبان شرکت در دوره TTC باید نسبت به مطالب مطرح شده در کتاب 4 مجموعه American English File تسلط کامل داشته باشند.

نحوه برگزاری و سنجش عملکرد دوره تربیت مدرس

شرکت کنندگان دوره تربیت مدرس انگلیسی در بخش نظری با این موضوعات آشنا خواهند شد:

  • تاریخچه روش‌های پرکاربرد آموزش زبان انگلیسی
  • اصطلاحات کلیدی حوزه آموزش زبان انگلیسی

فراتر از این و در بخش عملی شرکت کنندگان حاضر در دوره TTC باید یک کلاس گروهی زبان انگلیسی را به خوبی مدیریت کنند. برای کسب این توانمندی اساتید باید بتوانند.

  • مقدمه فعالیتهای کلاسی را به درستی اجرا و زبان‌اموزان را جذب فعالیت کنند.
  • دستورالعمل های لازم برای فعالیتهای کلاسی را ارایه و از فهم کامل آنها آگاه شوند.
  • انواع بازخورد مناسب را شناخته و آنرا ارایه نمایند.