ساختار بخش ریدینگ در آیلتس بر اساس نوع آزمون (آکادمیک یا عمومی) متفاوت است. در ادامه هر دو ساختار مورد بررسی قرار گرفته است.

ریدینگ در آیلتس آکادمیک

3 متن با سوالات گوناگون با استفاده از فعالیت‌های متنوع ارائه خواهد شد. متون از منابعی مانند کتاب‌ها، ژورنال‌ها، مجلات و روزنامه‌هایی که برای مخاطب غیر متخصص نوشته شده است استخراج می‌گردد. تمامی موضوعات در حوزه علایق عمومی بوده و با مسایلی که مورد علاقه، مناسب و در دسترس شرکت کنندگانی که وارد دوره‌های تحصیلات عالی و تکمیلی می‌گردند مرتبط است. متون ممکن است دارای سبک‌های گوناگونی همچون روایی، توصیفی یا گفتمانی/استدلالی باشند. حداقل یک متن دربرگیرنده استدلال دقیق منطقی است. امکان دارد متون دربرگیرنده موارد غیر زبانی همچون نمودار‌ها یا تصاویر باشند. اگر متون دارای واژگان فنی باشند، یک واژه‌نامه ساده ارائه خواهد شد.


زمان: 60 دقیقه

تعداد سوال‌ها: 40

نوع فعالیت‌ها: طیف گوناگونی از سوالات مانند سوالات چند گزینه‌ای (multiple choice)، تشخیص اطلاعات (identifying information)، تشخیص دیدگاه یا ادعای نویسنده (identifying the writer’s views/claims)، تطبیق اطلاعات (matching information)، تطبیق عناوین (matching headings)، تطبیق ویژگی‌ها (matching features)، تطبیق پایان جملات (matching sentence endings)، تکمیل جمله (sentence completion)، تکمیل خلاصه (summary completion)، تکمیل یادداشت (note completion)، تکمیل جدول (table completion)، تکمیل فلوچارت (flow-chart completion)، تکمیل برچسب نمودار (diagram label completion) و سوالات پاسخ-کوتاه (short-answer questions) به کار خواهد رفت.

پاسخگویی: شرکت‌کنندگان در آزمون باید در زمان مجاز پاسخ سوالات را در پاسخ‌نامه بنویسند. زمان اضافه‌ای برای انتقال پاسخ‌ها به پاسخنامه ارائه نخواهد شد. دقت در هنگام انتقال نوشتن پاسخ‌ها در پاسخنامه ضروری است زیرا غلط‌های املایی و گرامری منجر به کسر نمره می‌گردد.

نمره‌دهی: هر سوال 1 امتیاز دارد.

 نمره‌دهی  Reading در IELTS Academic
پاسخ صحیح ----------- نمره
39-40 9
37-38 8.5
35-36 8
33-34 7.5
30-32 7
27-29 6.5
23-26 6
19-22 5.5
15-18 5
13-14 4.5
10-12 4
8-9 3.5
6-7 3

ریدینگ در آیلتس جنرال

3 بخش در آزمون وجود دارد. بخش 1 شامل دو یا سه متن کوتاه و یا چندین متن کوتاه‌تر است. بخش 2 دربرگیرنده دو متن است. در بخش 3، یک متن بلند وجود دارد. بخش اول (social survival) در برگیرنده متونی است که با مهارت‌های پایه‌ای استفاده از انگلیسی و دریافت و ارائه اطلاعات مرتبط است (مانند آگهی‌ها یا جداول زمانی). بخش دوم (work place survival) با متون مرتبط با کار مانند شرح شغلی، قرارداد و توسعه نیروی انسانی و منابع آموزشی مرتبط است. بخش سوم (general reading) در برگیرنده متونی است بسط داده شده و دارای ساختاری پیچیده‌تر. در اینجا متون بیشتر توصیفی و آموزشی است، تا استدلالی، و از زمینه های گسترده‌ای همچون روزنامه‌ها، مجلات و کتاب‌های داستانی یا غیر داستانی استخراج می‌گردد.


زمان: 60 دقیقه

تعداد سوال‌ها: 40

نوع فعالیت‌ها: طیف گوناگونی از سوالات مانند سوالات چند گزینه‌ای (multiple choice)، تشخیص اطلاعات (identifying information)، تشخیص دیدگاه یا ادعای نویسنده (identifying the writer’s views/claims)، تطبیق اطلاعات (matching information)، تطبیق عناوین (matching headings)، تطبیق ویژگی‌ها (matching features)، تطبیق پایان جملات (matching sentence endings)، تکمیل جمله (sentence completion)، تکمیل خلاصه (summary completion)، تکمیل یادداشت (note completion)، تکمیل جدول (table completion)، تکمیل فلوچارت (flow-chart completion)، تکمیل برچسب نمودار (diagram label completion) و سوالات پاسخ-کوتاه (short-answer questions) به کار خواهد رفت.

پاسخگویی: شرکت کنندگان در آزمون باید در زمان مجاز پاسخ سوالات را در پاسخ‌نامه بنویسند. زمان اضافه‌ای برای انتقال پاسخ‌ها به پاسخنامه ارائه نخواهد شد. دقت در هنگام انتقال نوشتن پاسخ‌ها در پاسخنامه ضروری است زیرا غلط‌های املایی و گرامری منجر به کسر نمره می‌گردد.

نمره‌دهی: هر سوال 1 امتیاز دارد.

 

نمره‌دهی در IELTS General Training
پاسخ صحیح ----------- نمره
40  9
39 8.5
37-38 8
36 7.5
34-35 7
32-33 6.5
30-31 6
27-29 5.5
23-26 5
19-22 4.5
15-18 4
12-14 3.5
9-11 3

 


فهرست مطالب مرتبط با آیلتس

فهرست مطالب مرتبط با ریدینگ آیلتس