Collins Listening for IELTS Second Edition

کتاب Collins Listening for IELTS Second Edition یکی از منابع بسیار معروف برای کسب آمادگی در آزمون آیلتس است. کتاب دارای 12 درس است و هر درس بر یک موضوع که ممکن است در آزمون واقعی با آن مواجه شوید تمرکز دارد. چنین رویکردی در توسعه دانش واژگان داوطلبان آزمون آیلتس نیز موثر است. درس های 1 تا 11 بر انواع سوالاتی که ممکن است در بخش لیسنینگ آزمون آیلتس با آن مواجه شوید متمرکز است و در ابتدای هر درس مجموعه از اهداف وجود دارد که مشخص کننده نوع مهارت ها و تکنیک ها و جنبه های زبانی مطرح شده در هر درس است. در درس 12 یک تمرین نهایی برای بخش لیسنینگ آیلتس ارائه شده است. برای دانلود Collins Listening for IELTS Second Edition از لینک های زیر استفاده کنید.