انتشارات Collins به عنوان یکی از معتبرترین موسسه های فعال در حوزه آموزش از سال 1819 مشغول به فعالیت و نقش افرینی در حوزه های گوناگون آموزشی است. فراتر از این Collins با یک پایگاه داده بسیار بزرگ (4.5 میلیارد واژه) یکی از اثرگذارترین دیکشنری های زبان انگلیسی را نیز توسعه داده و منتشر کرده است.

دانلود کتاب Collins Work on Your Phrasal Verbs
دانلود کتاب Collins Work on your Idioms
دانلود کتاب Collins Writing for IELTS Second Edition
دانلود کتاب Collins Reading for IELTS Second Edition
دانلود کتاب Collins Speaking for IELTS Second Edition
دانلود کتاب Collins Listening for IELTS Second Edition
دانلود کتاب Collins Easy Learning Grammar and Punctuation
دانلود کتاب Collins Cobuild English Grammar