Collins Writing for IELTS Second Edition

کتاب Collins Writing for IELTS Second Edition دارای 12 درس است و هر یک از این دروس بر یکی از موضوعاتی که احتمال دارد داوطلبان در آزمون آیلتس با آن رو به رو شوند تمرکز میکند. بدین شکل امکان توسعه دانش واژگان داوطلبان شرکت در آزمون نیز محقق خواهد شد. درس های 1 تا 11 تمام مراحل کلیدی فرآیند نوشتن از تحلیل Task یا بررسی نهایی نوشته را پوشش میدهد و تمام تمرین ها به شکل آزمون محور طراحی شده اند. در درس 12 یک تمرین کامل از بخش رایتینگ آزمون آیلتس ارائه شده است.