برای اصطلاح سیلی نقد به از حلوای نسیه در زبان انگلیسی از عبارت A bird in the hand is worth two in the bush استفاده می‌شود که به این معنی است که ارزش چیزی که اکنون داری بیشتر از چیزی است که ممکن است در آینده داشته باشی. این اصطلاح یک گزاره مستقل است و می‌تواند به عنوان یک عبارت کامل بیان شود.


استفاده مناسب از اصطلاحات در هنگام مکالمه انگلیسی می‌تواند روند مکالمه را سریع و طبیعی‌تر کند. بنابراین به زبان‌آموزان توصیه می‌شود در زمان اسپیکینگ در صورت نیاز از اصطلاح مناسب برای بیان معانی مورد نظر خود بهره جویند. پردیس تام مجموعه از اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی را بر اساس معادل‌های فارسی آن در اختیار زبان آموزان قرار داده است..