برای بیان مفهوم توفیق اجباری به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a blessing in disguise استفاده کرد.

مثال برای توفیق اجباری به انگلیسی

  • Being omitted from the World Cup squad was a blessing in disguise.
  • حذف شدن از ترکیب جام جهانی یک توفیق اجباری بود.
  • The failure to conclude the trade talks last December could prove a blessing in disguise.
  • شکست مذاکرات تجاری در دسامبر گذشته میتواند یک توفیق اجباری باشد.