برای بیان مفهوم چاه ویل به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a bottomless pit استفاده کرد.

مثال برای چاه ویل به انگلیسی

  • The war had become a bottomless pit.