برای بیان مفهوم کثافت کاری به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a dog's breakfast استفاده کرد.

مثال برای کثافت کاری به انگلیسی

  • It was a dog's breakfast of a match, and our coach was understandably upset.