برای بیان مفهوم پکر بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a long face استفاده کرد.

مثال برای پکر بودن به انگلیسی

  • Why do you have such a long face?