برای بیان مفهوم آشنایی داشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a nodding acquaintance استفاده کرد.

مثال برای آشنایی داشتن به انگلیسی

  • Students will need a nodding acquaintance with three other languages.