برای بیان مفهوم شنیدن کی بود مانند دیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a picture is worth 1000 words استفاده کرد.

مثال برای شنیدن کی بود مانند دیدن به انگلیسی

  • A good presentation should contain more of graphics and less of text, since a picture is worth a thousand words.
  • یک ارائه خوب باید شامل تصویر بیشتر و متن کمتر باشد، شنیدن کی بود مانند دیدن.