برای بیان مفهوم روز مبادا به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a rainy day استفاده کرد.

مثال برای روز مبادا به انگلیسی

  • She had saved some money for a rainy day.