برای بیان مفهوم تیری در تاریکی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a stab in the dark استفاده کرد.

مثال برای تیری در تاریکی به انگلیسی

  • It's a stab in the dark, but we should try anyway.
  • تیری در تاریکی هست ولی بهتر هست امتحانش کنیم.