برای بیان مفهوم هیاهوی بسیار برای هیچ به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a storm in a teacup استفاده کرد.

مثال برای هیاهوی بسیار برابی هیچ به انگلیسی

  • The whole controversy turned out to be a storm in a teacup.