توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی واژه Ache فقط در ترکیب‌های زیر به معنای درد استفاده می‌شود.

  • Backache
  • Bellyache
  • Earache
  • Face-ache
  • Headache
  • Heartache
  • Stomachache
  • Toothache
  • Tummy-ache

و در بقیه موارد از کلمه pain برای بیان درد استفاده می‌شود.

  • He feels a pain in his chest.