احتمالا می‌دانید که Afraid در زبان انگلیسی یک صفت یا Adjective هست به معنی «ترسیده». اما نکته مهم در مورد Afraid این است که این صفت قبل از یک اسم قرار نمی‌گیرد و ترکیبی مثل The afraid boy غلط است. این را مقایسه کنید با صفت یا Adjective هایی مثل big که به راحتی در ترکیب‌هایی مثل The big car یا The big cat کنار اسم‌ قرار می‌گیرند.

در انگلیسی در مورد Afraid شما باید از ساختاری مثل The boy is afraid استفاده کنید یا اگر تمایل دارید که اسم را مستقیما با یک Adjective  توصیف کنید باید از واژه Frightened استفاده کنید و بگوئید The frightened boy.

در انگلیسی به این دسته از Adjective ها که فقط می‌توانند به عنوان یک مکمل برای Subject عمل کنند و در عمل هیچگاه یک اسم را به شکل مستقیم توصیف نمی‌کنند Predicative-only یا Predicate-only گفته می‌شود. فهرست زیر نمونه‌هایی است از این دسته از Adjective ها:

 • ablaze
 • abreast
 • afire
 • afloat
 • afraid
 • aghast
 • aglow
 • alert
 • alike
 • alive
 • alone
 • aloof
 • asleep
 • awake
 • aware
 • unaware