گذشته ساده برای صحبت در مورد اقدامات تکمیل شده که در زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده است استفاده می شود. جالب است بدانید این رایج ترین زمان گذشته در زبان انگلیسی است و از زمان‌ گذشته استمراری و گذشته کامل بسیار پرکاربرد تر است. برای ساختن زمان گذشته ساده در فعل‌های باقاعده "ed" به پایه فعل (Base Form) اضافه میشود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • Walter washed his car on Tuesday.
 • He played tennis yesterday.
 • Last night, I watched a documentary about Italy.

اسپلینگ در زمان گذشته ساده

همه افعال باقاعده در گذشته ساده به ed ختم می‌شوند، اما برای بعضی از افعال برخی تغییرات اسپلینگ نیز وجود دارد.

 • اگر فعل به e ختم شود، برای ساختن گذشته ساده فقط d به انتهای فعل اضافه می‌شود. مثال: Dance - Danced
 • اگر فعل  به y ختم شود و قبل از y هم یک consonant وجود داشته باشد، برای ساختن گذشته ساده y را حذف می‌کنیم و به آخر فعل ied اضافه می‌شود. مثال: Try - Tried
 • اگر حروف (صداهای) آخر فعل به شکل consonant-vowel-consonant بود و سیلاب آخر هم دارای تکیه آوایی (یا stress) بود برای ساختن گذشته ساده باید consonant آخر را تکرار کنیم و بعد ed را اضافه کنیم. مثال: Stop - Stopped

زمان گذشته ساده در فعل‌های بی‌قاعده

بعضی از فعل‌های انگلیسی بی‌قاعده هستند (irregular verbs) و برای استفاده در زمان گذشته ساده به جای اضافه شدن ed به انتهای فعل ساختار فعل دارای تغییراتی می‌شود. پردیس تاک لیست کامل فعل‌های بی‌قاعده زبان انگلیسی را فراهم کرده است.

جملات منفی در گذشته ساده

جملات منفی گذشته ساده برای صحبت در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق نیفتاده استفاده می شود. برای ساختن این جملات did not و یا didn't بین subject و verb قرار می‌گیرد و فعل جمله نیز به شکل پایه (base form) خواهد بود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • I didn't go swimming yesterday.
 • She didn't eat all the chocolate.
 • Emily didn't enjoy theme park as much as Zara.
 • He didn't talk to anyone before the exam.

برای ساختن جملات منفی گذشته ساده وقتی که فعل جمله to be است باید not را بعد از was یا were قرار دهیم.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • The book was not interesting. (wasn't)
 • The Movies were not interesting. (weren't)

جملات پرسشی در گذشته ساده

جملات پرسشی در زمان گذشته ساده با کمک did ساخته می‌شوند. به مثال‌ها توجه کنید:

 • Did you like the movie?
 • Where did she go yesterday?
 • What did they buy last week?

اگر فعل جمله گذشته ساده فعل to be یعنی was یا were باشد برای ساختن جمله پرسشی کافی است که جای فعل‌های was یا were را با subject عوض کنیم. به مثال‌ها توجه کنید:

 • Where was he yesterday?
 • Were they late last session?