در زبان انگلیسی After به صورت حرف اضافه معمولا قبل از یک اسم می‌آید. برای نمونه:

  • I will do it after lunch.

After می‌تواند به صورت حرف اضافه قبل از یک دوره زمانی هم به کار رود و در این صورت معمولا به رویدادی در گذشته اشاره می‌کند. برای نمونه:

  • After a few minutes he stopped.

و در نهایت وقتی After به صورت حرف ربط در آغاز یک بند (Clause) بیاید که در این حالت معنایی معادل «پس از این که» یا «بعد از این که» خواهد داشت. مانند:

  • After you called the police, what happened?