در زبان انگلیسی وقتی فردی با نظر فرد دیگری موافق است می‌گوید:

  • I agree with you.

یا

  • I agree.

ولی ساختار "I am agree with you" غلط است.

به همین شکل در مواقعی که فردی با فرد دیگر مخالف است از ساختار

  • I don't agree with you.

استفاده می‌کند یا فعل disagree را به کار می‌برد که به معنای مخالف بودن است، برای نمونه:

  • I disagree with you.

و همانطور که در قبل گفته شد ساختار "I am not agree with you" غلط است.