زمان حال استمراری (The Present Continuous) برای صحبت در مورد رویدادها و اعمالی که در لحظه در حال اتفاق افتادن است و یا رویدادهای تکراری در زمان حال و یا موقعیت‌های موقتی استفاده می‌شود و بر اساس فرمول زیر ساخته می‌شود.

To Be + Verb + -ing

به مثال توجه کنید:

 • Julie usually wears jeans, but today she is wearing a dress.

قسمت ابتدای این جمله (یعنی Julie usually wears jeans) دارای زمان حال ساده است ولی قسمت دوم جمله (یعنی but today she is wearing a dress) دارای زمان حال استمراری است و به امر در حال وقوع اشاره می‌کند.

به مثال‌ها دقت کنید:

 • We are walking the dog.
 • He is washing the dishes.
 • They are fighting with each other.
 • She is relaxing.

اسپلینگ در زمان حال استمراری

 • اگر حرف آخر فعل e بود قبل از اضافه کردن ing باید e را حذف کنیم. مثال: Choose - Choosing
 • اگر حرف آخر فعل ie بود قبل از اضافه کردن ing باید ie را حذف کنیم و به جای آن y قرار دهیم. مثال: Tie - Tying
 • اگر حروف (صداهای) آخر فعل به شکل Consonant-Vowel-Consonant بود و سیلاب آخر هم دارای تکیه آوایی (یا stress) بود باید Consonant آخر را تکرار کنیم مگر اینکه Consonant آخر x یا w یا y باشد. مثال: Shop - Shopping

نکته مهم: در مورد سوم اگر سیلاب آخر دارای تکیه آوایی (یا stress) نباشد نباید حرف آخر را تکرار کرد، برای مثال با اضافه کردن ing به فعل open حرف n تکرار نمی‌شود چون  سیلاب آخر دارای stress نیست یعنی املای صحیح این واژه opening است و نه openning.

جملات پرسشی در زمان حال استمراری

برای ساختن جملات پرسشی در زمان حال استمراری فقط کافی است جای subject و فعل to be را عوض کنید.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • Is he playing tennis?
 • Are they going to the park?

جملات منفی در زمان حال استمراری

برای ساختن جملات منفی در زمان حال استمراری فقط کافی است بعد از فعل to be یک not قرار گیرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • He is not wearing a hat.
 • I am not studying today.

دوره‌های آموزشی: دوره زبان انگلیسی بازرگانی