برای بیان مفهوم خاص و عام به انگلیسی می‌توان از اصطلاح all and sundry استفاده کرد.

مثال برای خاص و عام به انگلیسی

  • I don't want all and sundry knowing about our problems.