برای بیان مفهوم روی هم رفته به انگلیسی می‌توان از اصطلاح all in all استفاده کرد.

مثال برای روی هم رفته به انگلیسی

  • All in all it's been a good year.
  • روی هم رفته سال خوبی بود.