برای بیان مفهوم ناغافل به انگلیسی می‌توان از اصطلاح all of a sudden استفاده کرد.

مثال برای ناغافل به انگلیسی

  • All of a sudden she didn't look sleepy any more.