برای بیان مفهوم با این همه به انگلیسی می‌توان از اصطلاح all the same استفاده کرد.

مثال برای با این همه به انگلیسی

  • I realized she can be very annoying, but I think you should apologize all the same.