برای بیان مفهوم این جور چیزها به انگلیسی می‌توان از اصطلاح and all that jazz استفاده کرد.

مثال برای این جور چیزها به انگلیسی

  • They sell televisions and radios and all that jazz.

آنها تلویزیون و رادیو و اینجور چیزها را می فروشند.