برای بیان مفهوم به قول معروف به انگلیسی می‌توان از اصطلاح as the saying goes استفاده کرد.

مثال برای به قول معروف به انگلیسی

  • Time, as the saying goes, heals all wounds, right? So I bet you'll feel better in a couple of weeks or months