برای بیان مفهوم زبانم بند آمده در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح at a loss for words استفاده کرد.

مثال برای زبانم بند آمده به انگلیسی 

  • She was so surprised to see them that she was at a loss for words.
  • آنقدر از دیدنشان شگفت زده شد که زبانش بند آمده بود.