برای بیان مفهوم با تمام قوا به انگلیسی می‌توان از اصطلاح at full stretch استفاده کرد.

مثال برای با تمام قوا به انگلیسی

  • The medical team worked at full stretch.