برای بیان مفهوم در معرض خطر بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح at stake استفاده کرد.

مثال برای در معرض خطر بودن به انگلیسی

  • At stake are more than 20,000 jobs in Britain's aerospace sector.
  • دو هزار شغل در بخش هوافضای بریتانیا در معرض خطر قرار دارد.