برای بیان مفهوم اهمیت قایل شدن در زبان انگلیسی می‌توان از عبارت و اصطلاح attach importance to استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • The company has always attached importance to cooperation among staffers.
  • شرکت همیشه برای همکاری میان کارکنان اهمیت قایل میشود.