برای بیان مفهوم و عبارت وراجی در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح babbling استفاده کرد.