برای بیان مفهوم دودوزه بازی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح balancing act استفاده کرد.

مثال برای دودوزه بازی به انگلیسی

  • I found myself having to do a balancing act between work and family.