برای بیان مفهوم کشته و مرده چیزی بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be a sucker for sb / sth استفاده کرد.

مثال برای کشته و مرده کسی بودن - عاشق چیزی بودن به انگلیسی

  • I’m a total sucker for seafood. But he was a sucker for that gleam in her eye.