برای بیان مفهوم سر و مر و گنده به انگلیسی می‌توان از اصطلاح انگلیسی be alive and kicking استفاده کرد.

مثال برای سر و مر و گنده به انگلیسی

  • She said she'd seen him last week and he was alive and kicking.