برای بیان مفهوم پا در هوا بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be built on sand استفاده کرد.

مثال برای پا در هوا بودن به انگلیسی

  • If you buy nothing but high-risk stocks, your portfolio will be built on sand. - He moved into the newspaper business in the Seventies. It was an empire built on sand. The newspapers folded, and by 1981 he was bankrupt.