برای بیان مفهوم جای سوزن انداختن نبودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be bursting at the seams استفاده کرد.

مثال برای جای سوزن انداختن نبودن به انگلیسی

  • Now that they have six children, their little house is bursting at the seams.