برای بیان مفهوم در مظان اتهام بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be / come under suspicion استفاده کرد.

مثال برای در مظان اتهام بودن به انگلیسی

  • He is under suspicion of selling illegal drugs.