استفاده از ساختار be going to یکی از روش های اشاره به رخ دادن اتفاقی در آینده است. از be going to موقعی استفاده می‌شود که تصمیمی برای انجام دادن کاری در آینده گرفته شده است.

پس از عبارت be going to از فعل پایه یا همان base form استفاده می‌شود.

Subject + Be + Going to + Verb

به علاوه از be going to می‌توان برای پیش بینی‌ اموری که شواهد نشان می‌دهد در حال وقوع است استفاده کرد.

  • Look at the clouds in the sky, I think it is going to rain.
  • I haven’t studied at all, I am going to fail the exam.

فراتر از این be going to می‌تواند برای بیان تصمیمات یا برنامه‌هایی که از قبل برای آنها برنامه ریزی شده است استفاده شود.

  • We are going to the library after the call, do you want to come with us?

به خاطر داشته باشید که چون be going to به مفهوم روی دادن اتفاقی در آینده اشاره می‌کند معمولا با عبارات زمانی مربوط به آینده مثل فردا یا هفته آینده استفاده خواهد شد.

  • We are going to have an exam tomorrow.
  • They are going to move in next week.