برای بیان مفهوم تو دردسر افتادن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be in a jam استفاده کرد.

مثال برای تو دردسر افتادن به انگلیسی

  • We're in a jam now because the hotel gave our room away!

ما الان در گیر کرده ایم چون هتل اتاق ما را داده است!