برای بیان مفهوم دلخور بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be in a snit استفاده کرد.

مثال برای دلخور بودن به انگلیسی

  • He's in a snit because his train was late