برای بیان مفهوم ارثی بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be in somebody's blood استفاده کرد.