برای بیان مفهوم ریسه رفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be in stitches استفاده کرد.

مثال برای ریسه رفتن به انگلیسی

  • Here's a book that will have you in stitches.