برای بیان مفهوم زمام امور را در دست داشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be in the driving seat استفاده کرد.

مثال برای زمام امور را در دست داشتن به انگلیسی

  • She shows him that she is the one in the driver's seat.