برای بیان مفهوم مطلع بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be in the know استفاده کرد.

مثال برای مطلع بودن به انگلیسی

Ask Carrie who's going to get the promotion—she's on the executive board, so she's in the know about a lot of things.

از کری بپرسید که چه کسی قرار است ترفیع را دریافت کند - او در هیئت مدیره اجرایی است، بنابراین او از خیلی چیزها مطلع است.