برای بیان مفهوم شوخی بردار نیست به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be no joke استفاده کرد.

مثال برای شوخی بردار نیست به انگلیسی

  • It's no joke driving on icy roads.

رانندگی روی جاده یخ زده شوخی بردار نیست.