برای بیان مفهوم بچه نبودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be no spring chicken استفاده کرد.

مثال برای بچه نبودن به انگلیسی

  • He's no spring chicken anymore.
  • دیگه بچه که نیست.