برای بیان مفهوم تازگی نداشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be no stranger to sth استفاده کرد.

مثال برای تازگی نداشتن به انگلیسی

  • He is no stranger to hard work.